درودگری

درودگری

درودگری

درودگری یا نجاری یکی از انواع صنایع چوب است. درودگر را می توان فردی دانست که دست به ساخت انواع ...
0